xSight

xSight

10:17 am, 2018-11-13

xSight là công cụ CRM hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý khách hàng, tự dộng hóa các quy trình kinh doanh, giúp cho việc chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.

Xdrive

Xdrive

10:31 am, 2018-11-13

xDrive là dịch vụ sao lưu, lưu trữ dữ liệu trực tuyến với khả năng đồng bộ theo thời gian thực và tự động thực hiện sao lưu.